centinel جمعیت زاهدان زاهدان شهرستان زاهدان

centinel: جمعیت زاهدان زاهدان شهرستان زاهدان رییس ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری شعب اخذ رای انتخابات 96

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا ، سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی

۱- مقرر شد با توجه به قرار نگرفتن جام تختی در رشته کشتی آزاد در سیستم رنکینگ “اتحادیه جهانی کشتی”در امسال و ضرورت حضور حداکثر پنج کشتی گیر بزرگسال از کشور کشور

حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا ، سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی

سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی/ حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا

عبارات مهم : ایران

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد عصر امروز (یکشنبه) با حضور اعضا برگزار شد.

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد عصر امروز (یکشنبه) با حضور اعضا برگزار شد.

حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا ، سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی

به گزارش ایسنا، مصوبات این نشست به شرح زیر است:

صورت جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد مورخ ۱۰/۱۰/۹۶

۱- مقرر شد با توجه به قرار نگرفتن جام تختی در رشته کشتی آزاد در سیستم رنکینگ “اتحادیه جهانی کشتی”در امسال و ضرورت حضور حداکثر پنج کشتی گیر بزرگسال از کشور کشور

۱- مقرر شد با توجه به قرار نگرفتن جام تختی در رشته کشتی آزاد در سیستم رنکینگ “اتحادیه جهانی کشتی”در امسال و ضرورت حضور حداکثر پنج کشتی گیر بزرگسال از کشور کشور عزیزمان ایران در یک وزن ، در مسابقه های مذکور ، بنا به تشخیص کادر فنی بزرگسالان، کشتی گیران ذیربط از میان :

– مدال آوران مسابقه های جهانی فرانسه “بزرگسالان”

– مدال آوران مسابقه های جهانی لهستان” امید “

– مدال آوران مسابقه های جهانی فنلاند “جوانان “

– دارندگان مدال طلا از مسابقه های ایندورگیم” بزرگسالان

حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا ، سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی

– نفرات اول و دوم مسابقه های قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “الف”

– نفرات اول مسابقه های قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “ب”

– نفرات اول مسابقه های قهرمانی کشور بزرگسالان گروه “ج”

– نفرات اول و دوم مسابقه های قهرمانی عمومی کشور “بزرگسالان”

۱- مقرر شد با توجه به قرار نگرفتن جام تختی در رشته کشتی آزاد در سیستم رنکینگ “اتحادیه جهانی کشتی”در امسال و ضرورت حضور حداکثر پنج کشتی گیر بزرگسال از کشور کشور

انتخاب (در هر وزن حداکثر پنج کشتی گیر) و گزارش گزینش نفرات مذکور را به شورای فنی تیم های ملی اعلام شود.

همچنین یک تیم در رده سنی جوانان بر مبنای نتیجه های قهرمانی کشور و مسابقه های عمومی کشور از سوی کادر فنی جوانان معرفی خواهد شد.

حضور کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران در جام جهانی آمریکا ، سرمربیگری خادم تا انتخابی تیم ملی

۲- گزارش عملکرد کشتی گیران در مسابقه های جام شاهد در رده سنی “جوانان” از سوی جناب آقای ترکان مدیر تیم های ملی پایه ارائه گردید، عنوان اداره کردن کشتی ، عدم هماهنگی مورد نیاز میان کوچینگ و کشتی گیر و همچنین نیاز به خودباوری بعنوان نواقص و پرسشها کشتی گیران در این مسابقه های تشخیص داده شد.

۳- گزارش عملکرد کشتی گیران تیم ملی امید کشور عزیزمان ایران در مسابقه های جهانی لهستان از سوی آقای ترکان ارائه گردید و مورد بحث اعضای شورای فنی قرار داده شد . ناتوانی در اداره کشتی از سوی کشتی گیران، مسئله عدم خودباوری و ضرورت زیاد کردن آمادگی جسمانی مورد نیاز ، نواقص فنی کشتی گیران تیم ملی در مسابقه های یادشده تشخیص داده شد که می باید از سوی کادر فنی ذیربط پیگیری شود.

۴- گزارش عملکرد کشتی گیران کشور عزیزمان ایران در مسابقه های جام بین المللی روز کودک (نونهالان) از سوی آقای ترکان ارائه گردید . خودداری از درگیر شدن با حریف و کمبود اجرای فنون از جمله پرسشها فنی کشتی گیران مذکور تشخیص داده شد.

۵- مقرر گردید فرآیند انتخابی تیم ملی امید جهت سال ۲۰۱۸ تعریف و پیش نویس آن به اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ارائه شود.

۶- با توجه به مفاد شماره ششم ، بند یکم از بخش “د” فرآیند گزینش تیم های ملی در سال فنی ۹۷- ۹۶ – ، مردها رضا اطری، مصطفی حسین خانی ، یداله محبی و میثم نصیری در مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی خواهند گرفت.

۷- مقرر گردید مسئول فنی رده سنی نونهالان و خردسالان با کادر فنی تیم ملی رده سنی نوجوانان و همچنین سرمربی تیم ملی امید با کادر فنی تیم ملی بزرگسالان آزاد همکاری کند.

۸- مقرر گردید با توجه به اضافه شدن یک رده سنی به رده های سنی کشتی در دنیا (رده سنی امید) ، درساختار فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور نیز جهت هماهنگی و انسجام زیاد میان گروه های سنی متفاوت و کادر های فنی مربوطه ، دو حوزه مدیریتی به تفکیک در نظر گرفته شود. از اینرو مدیر تیم های ملی در رده سنی پایه و مدیر تیم های ملی در رده سنی بزرگسالان و امید بعنوان دو حوزه مدیریتی مورد نظر در ساختار فنی تیم های ملی کشتی آزاد در نظر گرفته شدند.

۹- با توجه به مفاد بند هشتم این صورتجلسه، جناب آقای مجید ترکان بعنوان “مدیر تیم های ملی رده های سنی پایه” ادامه فعالیت داده و “مدیر تیم های ملی رده سنی بزرگسالان و امید” تا جلسه آتی از سوی مدیر فدراسیون به شورای فنی معرفی خواهد شد.

۱۰- با توجه به اعلام نظر آقای مجید ترکان مدیر تیم های ملی رده سنی پایه مقرر گردید فعلا و تا ارزیابی های آینده ی ایشان سرمربیان فعلی نوجوانان (آقای غلامرضا محمدی)و جوانان (آقای تقی اکبر نژاد) فعالیت خود را در رده سنی ذیربط ادامه دهند.

۱۱- با توجه به دعوت اتحادیه جهانی کشتی از تیم ملی کشتی آزاد کشور عزیزمان ایران جهت حضور در مسابقه های جام جهانی کشتی آزاد سال ۲۰۱۸ ، اعضای شورای فنی عنوان مذکور را بررسی و حضور کشور عزیزمان ایران در مسابقه های یاد شده است را مثبت ارزیابی نموده و مقرر گردید فدراسیون کشتی کشور عزیزمان ایران در این خصوص اعلام آمادگی نماید.

۱۲- بنا به پیشنهاد اعضای شورای فنی ، مقرر گردید جناب آقای علیرضا رضایی بعنوان سرمربی تیم ملی امید به فعالیت خود ادامه دهد .

۱۳- با توجه به محدودیت وقت باقیمانده تا مسابقه های جام تختی(بهمن ماه) ، آسیایی (اسفند ماه) و جام جهانی کشتی آزاد (فروردین ماه) و همچنین عدم جمع بندی مورد نیاز از سوی اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در خصوص تعیین سرمربی واجد شرایط جهت واگذاری مسئولیت سرمربی گری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور، بنا به تصمیم اعضای شورای فنی مقرر گردید به منظور کمک به اصلاح و سازماندهی توانایی های فنی تیم مذکور، آقای رسول خادم تا مسابقه های انتخابی تیم ملی، مسئولیت امور فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور را عهده دار باشد. بدیهی است در محدوده زمانی مذکور ضمن از دست ندادن وقت های موجود، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، وقت ارزیابی مناسب تری جهت گزینش سرمربی واجد شرایط را دارا خواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | مسابقه | جام جهانی | تیم ملی بزرگسالان | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog